Najdete nás i na MALL.CZ

visa

Reklamačný poriadok Olsen-spa.cz

Úvodné ustanovenie:

1. Predávajúci je obchodná spoločnosť HOPA CZ s.r.o., sídlom Průmyslový areál 0255, Slavičín, PSČ 763 21.

2. Kupujúci je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok spoločnosti.

I. Záručné podmienky

1. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. Záruka sa počíta odo dňa predaja, ktorý je uvedený na dodacom liste.

2. Dĺžka záručnej doby činí dva roky, pokiaľ nie je stanovené inak.

3. Na dodatočné úpravy sa záruka nevzťahuje.

4. Záruka zaniká v následujúcich prípadoch:

a. Ak vyprší u reklamovaného tovaru záručná doba predo dňom uplatnenia reklamácie.

b. Porušením ochranných pečatí a nálepok, pokiaľ na výrobku sú.

c. Nevhodným používaním tovaru.

d. Nedodržaním pokynov stanovených výrobcom či dodávateľom.

e. Neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

f. Tovar bol poškodený živlami.

II. Vybavenie reklamácie

a) Reklamácia bude postúpená k vybaveniu, iba pokiaľ bude podaná písomnou formou, teda riadnym vyplnením reklamačného protokolu (ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Reklamačného poriadku). A jeho doručením dodávateľovi faxom, poštou, osobne či e-mailom.

Reklamačný formulár môžete vyplniť TU.

b) Spoločne s reklamačným protokolom je vždy nutné doložiť doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim kupujúcemu – dodací list, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

c) Pri zistení rozdielu v množstve, nekompletnosti dodávky, mechanického poškodenia alebo zámeny druhu tovaru medzi údajmi na faktúre a skutočne dodaným tovarom, je kupujúci povinný podať do 48 hodín písomnú správu o týchto vadách predávajúcemu. Pri nedodržaní tejto lehoty nebude reklamácia uznaná. V prípade, že je táto reklamácia uznaná ako oprávnená, môže kupujúci požadovať dodanie preukázateľne chýbajúceho tovaru - u vady množstva alebo výmenu tovaru iného druhu za tovar kupujúcim pôvodne objednaný - u vady druhu.

d) Pokiaľ bola reklamácia neoprávnená, predávajúci naúčtuje kupujúcemu všetky vzniknuté náklady na lokalizáciu, logistiku, dohľadanie potrebných údajov, testovanie apod. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť neodkladne, najneskôr však do štrnástich dní od ukončenia reklamačného konania. Bez úhrady vzniknutých nákladov nebude tovar, ktorý je predmetom reklamácie, vydaný kupujúcemu.

e) Reklamovať tovar nie je možné z dôvodu nepresných údajov a fotografií uvedených na internetových stránkach predávajúceho.

f) V prípade výmeny tovaru na základe reklamácie hradí kupujúci výdaje za dopravu do prevádzkarne firmy predávajúceho a predávajúci hradí výdaje na dopravu kupujúcemu.

g) Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni užívaniu tovaru k určenému účelu, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny, v prípade, že táto vada výrazne sťažuje možnosť používania výrobku má nárok na výmenu tovaru za tovar bez vady, ktorý svojim vekom a opotrebením odpovedá veci reklamovanej.

h) Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti vady prevedie odborný zodpovedný pracovník predávajúceho (obchodní zástupca) a svoje stanovisko vydá kupujúcemu. V prípade, že reklamujúci nesúhlasí s rozhodnutím zodpovedného pracovníka, môže sa písomne obrátiť na riaditeľa spoločnosti predávajúceho.

i) Reklamujúci nemôže meniť uplatnené reklamačné nároky, ak nie je dohodnuté inak.

j) Predávajúci je povinný oznámiť výsledok reklamačného konania do troch týždňov reklamujúcej strane za predpokladu splnenia všetkých povinností vyplývajúcich z tohoto reklamačného poriadku.

III. Práva z nevyhovujúceho konania

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného konania sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v zákonom stanovenej dobe, tj. 24 mesiacov od prevzatia (v prípade, že nie je uvedené inak). Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v súladu s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použije sa zákonné ustanovenie o záruke za akosť.

3. Predávajúci odpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci odpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
  • tovar odpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnému vzorku alebo predlohe, či bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy,
  • je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkom právnych predpisov.

4. Práva z nevyhovujúceho plnenia si uplatňuje Kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, kde je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

5. Pri uplatnení práva z nevyhovujúceho plnenia je Kupujúci povinný preukázať uzavrenie kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ doporučuje za týmto účelom predložiť najmä faktúru (predajný doklad) alebo záručný list.

6. Kupujúci má povinnosť vytknúť predávajúcemu vadu, teda dodať popis vady tovaru, kvôli ktorej ho reklamuje.

7. Právo z nevyhovujúceho plnenia Kupujúcemu nenáleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.

8. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s Kupujúcim nedohodne na ďalšej lehote.

9. Pokiaľ Prevádzkovateľ reklamáciu neodmietne, vystaví Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie, ktorá bude obsahovať mimo iného identifikáciu Prevádzkovateľa a Kupujúceho, čo je obsahom reklamácie podľa Kupujúceho, aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka Prevádzkovateľa.

10. Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má Kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

11. O tom, že bola reklamácia vybavená a akým spôsobom je Prevádzkovateľ povinný Kupujúceho informovať, a to na elektronickú adresu, ktorú uviedol pri reklamácii alebo prostredníctvom iného kontaktného údaju, podľa ktorého bude možno Kupujúceho upozorniť na vybavenie reklamácie. Prevádzkovateľ v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru.

12. V prípade, že si Kupujúci nevyzdvihne v lehote stanovenej Prevádzkovateľom reklamovaný tovar, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať si primerané skladné či tovar svojpomocne dodať na účet Kupujúceho. O tomto postupe musí Prevádzkovateľ Kupujúceho dopredu upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

IV. Záručný list

Spolu s tovarom Vám bude doručený i nevyplnený záručný list, pokiaľ nie je súčasťou balenia, jeho funkciu nahradí dodací list či faktúra, ktorú ste obdržali pri predaní tovaru.

Online reklamačný formulár je dostupný TU.

Môžete nás tiež kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@olsen-spa.cz, alebo na telefóne +420 577 342 630.

Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho do 14 dní.

1. Pokiaľ je kúpna zmluva uzavrená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu), má Kupujúci v súlade s § 1829 a n. občianskeho zákonníka právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade Kupujúci kontaktuje predávajúceho prostredníctvom emailovej adresy info@olsen-spa.cz. Pre odstúpenie od zmluvy uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Lehota pre odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, pokiaľ Kupujúci v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

2. V prípade, že Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy či už v zákonnej 14 dennej lehote a vrátený tovar nie je kompletný, je bez obalu alebo je preukázateľne použité či poškodené,má Prevádzkovateľ voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody a je oprávnený si takto vzniknutý nárok na náhradu škody jednostranne započítať na pohľadávku Kupujúceho voči Prevádzkovateľovi na vrátenie kúpnej ceny. Prevádzkovateľ v takom prípade vracia Kupujúcemu len takto zníženú kúpnu cenu.

3. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 občianskeho zákonníka nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch tu uvedených, najmä tak v prípade dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa želania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, ďalej v prípade dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako i tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, tovar v uzavretom obale, ktorý Kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. spodné prádlo a plavky), dodávky zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal, alebo dodávky novín, periodík alebo časopisov.

4. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

5. Ak Kupujúci odstúpi oprávnene od kúpnej zmluvy, je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to v zásade rovnakým spôsobom ako ho prijal. Podnikateľ vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

6. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar dodá alebo preukáže, že tovar Prevádzkovateľovi odoslal. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7. Ak Kupujúci odstúpi oprávnene od kúpnej zmluvy, má nárok využiť štítok „spätná zásielka“ a neplatiť tak poštovné. V prípade, že štítok nemá, vráti mu Prevádzkovateľ náklady na poštovné vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru, obvykle čiastku vo výške 74 Kč. Výška vrátenej čiastky vychádza z cenníka Českej pošty. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ doručil tovar osobne, náhrada mu nenáleží. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ vracia tovar z jednej objednávky vo viacerých zásielkách, má nárok na využitie jedného štítku, prípadne je mu vrátené iba jedno poštovné.

8. V prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou, má Kupujúci právo na vrátenie nákladov iba v hodnote, ktorá odpovedá nákladom na poštovné vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia tovaru, obvykle čiastku vo výške 74 Kč.

9. Pokiaľ Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a napriek tomu zašle tovar Prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady Kupujúceho zaslaný späť.

10. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu dar, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a Kupujúcim uzavrená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého daru účinnosti a Kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý dar.

Pre odstúpení od kúpnej zmluvy kontaktujte prosím predávajúceho na info@olsen-spa.cz, alebo telefonicky na +420 577 342 630. Naši pracovníci Vám poradia ako ďalej postupovať a prípadne poskytnú formulár pre vrátenie tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 občianskeho zákonníku nemá najmä, v prípade zmlúv:

- poskytovania služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
- dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť behom doby pre odstúpenie od zmluvy,
- dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
- dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
- dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako i tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
- oprave alebo údržbe prevedenej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,
- dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
- dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,
- dodávke novin, periodík nebo časopisov,
- ubytovaní, doprave, stravovania alebo využitia voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
- uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
dodanie digitálního obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmlouvy